Zaujímajú vás

Novinky?

15.05.2019

Skladovanie palív a údržba nádrží

Úvod

O kvalite paliva sa toho už veľa napísalo, no vo všeobecnosti platí, že ten, kto to s kvalitou predávaného paliva myslí naozaj vážne, musí sa zamerať na tri hlavné piliere:

V tomto článku sa zamierime práve na skladovanie paliva na čerpacej stanici a podrobnejšie si popíšeme ako prebieha údržba skladovacích nádrží a čistenie nádrží. 


Kvalita paliva a OLIVA

My v spoločnosti OLIVA group s.r.o. sme profesionáli a s kvalitou palív to myslíme skutočne vážne a chránime si ju. Okrem toho, že spolupracujeme iba s renomovanými výrobcami a dopravcami palív, kladieme veľký dôraz na pravidelnú údržbu celej skladovacej a výdajnej technológie. Tá je jednou z hlavných podmienok toho, aby si dovezené palivo udržalo svoju kvalitu a dostalo sa v nezmenenej kvalite k zákazníkovi do nádrže automobilu.

Všetky naše nádrže a potrubia sú dvojplášťové s indikáciou proti netesnosti. Vo všetkých nádržiach máme hladinomery, ktoré sú schopné detegovať prítomnosť vody v nádrži a pravidelne dávame vykonávať nezávislé rozbory palív z našich nádrží. Pravidelne vykonávame tesnostné skúšky, skúšky technického stavu a čistenie skladovacích nádrží. Jednou vetou robíme pre kvalitu všetko, čo sa robiť dá.

Ako môže dôjsť k strate kvality paliva v nádrži

Ak si odmyslíme výrobnú kvalitu paliva a prepravu na čerpaciu stanicu, tak vo všeobecnosti môžu ovplyvniť kvalitu skladovaného paliva nasledovné vplyvy:

-     kontaminácia iným palivom (napr. nafta, kontaminovaná benzínom alebo jeho výparmi, nesprávne odvetranie nádrží a pod.), čo súvisí najmä s neodborne vyhotovenou technológiou,

-     kontaminácia paliva vodou, ktorá nemusí byť úmyselne pridaná ako si mnohí ľudia myslia, ale častejšie v dôsledku zanedbania údržby technológie, tlakových skúšok alebo absenciou kontrolných mechanizmov v nádrži akými sú automatické hladinomery a čidlá,

-     zmiešaním paliva a sedimentov, ktoré sú pozostatkom z dlhodobého nečistenia nádrží/ nekvalitným palivom s nestálou konzistenciou a bio zložkou paliva,

-     znečistenie paliva malými čiastočkami korodovaného kovu z nádrže alebo potrubí.

 Ako skladovanie upravuje legislatíva?

Slovenská legislatíva sa priamo nevenuje tomu, ako sa má prevádzkovateľ starať o palivo v skladovacích nádržiach, no ukladá mu vyhláškou z pohľadu ochrany vôd povinnosť pravidelne vykonávať tesnostné skúšky nádrží a príslušných potrubí a kontroly ich technického stavu. Práve pri týchto skúškach by sa mali nádrže aj fyzicky vyčistiť.

Čistenie nádrží

Čistenie nádrží je úkon, ktorý môže do výraznej miery ovplyvniť kvalitu paliva na dlhé obdobie a výrazne predlžuje životnosť nádrže, pretože pri čistení nádrží sa z dna a stien nádrže odsajú a zlikvidujú nečistoty ako voda, sedimenty, bio zložky, prípadné kovové čiastočky, korózie a podobne, ktoré sa tam nazbierali od spustenia čerpacej stanice do prevádzky resp. od posledného čistenia nádrže. Tieto nečistoty sa môžu pri každom stáčaní hmoty do nádrže víriť v nádrži a následne by mohli byť nasaté do nádrže zákazníka.

Samozrejme isté nečistoty sa môžu vyskytnúť v skladovacej nádrži a potrubiach ako sú napr. kovové častice z technológie, no tie by mali byť odfiltrované pomocou filtrov, ktoré sú vo výdajnom stojane. OLIVA má inštalované jedinečné výdajné stojany výrobcu TATSUNO, ktoré sú vybavené dvomi filtrami – jedným na vstupe a druhým na výstupe s jemným sitom.